Διαγωνισμός, Νέα

Όροι Διαγωνισμού

Όροι διαγωνισμού Instagram ‘’Καλοκαιρινό Giveaway από τον Φούρνο Βενέτη’’

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», που εδρεύει στη Λυκόβρυση Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευής αρ. 9, Τ.Κ. 14123 (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) την προωθητική ενέργεια « Καλοκαιρινό Giveaway από τον Φούρνο Βενέτη» με κλήρωση εξήντα (60) θέρμος τα οποία θα λάβουν συνολικά είκοσι (20) νικητές (στο εξής «η Ενέργεια» ή/και «ο Διαγωνισμός»). Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:

 

 1. Αντικείμενο διαγωνισμού

 

1.1 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Instagram» και ειδικότερα μέσω του επίσημου λογαριασμού της Διοργανώτριας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/fournosveneti/

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

 

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εγγραφεί ως μέλη στο Instagram, δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (‘’UserName’’) και Κωδικό Πρόσβασης (“Password”), ο λογαριασμός τους είναι ενεργός, και σύμφωνος με όλους τους όρους του Instagram και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί ή καταργηθεί για οποιονδήποτε λόγο.

 

2.2 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 ετών, θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από τον γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

 

2.3 Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες ή διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με/από τη Διοργανώτρια, οι σύζυγοι και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τα ανωτέρω πρόσωπα και οι συγγενείς των εν λόγω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και β΄ βαθμού, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την εν λόγω ενέργεια.

 

2.4 Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

 

 1. Διάρκεια Διαγωνισμού

 

3.1 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 πμ έως και την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:59μμ

 

3.2 Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα ούτε πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια ή / και οποιονδήποτε τρίτο.

 

3.3 Η Διοργανώτρια δικαιούται να αναβάλει ή να μεταθέσει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης ή και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, μέσω της παροχής σχετικής ενημέρωσης στον παραπάνω επίσημο λογαριασμό της Διοργανώτριας στο Instagram ή στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας https://fournosveneti.gr/.

 

 1. Τρόπος συμμετοχής

 

4.1 Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram. Προκειμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ο χρήστης, θα πρέπει σωρευτικά:

(i) να κάνει follow στον λογαριασμό @fournosveneti

(ii) να κάνει like στο σχετικό post του Διαγωνισμού και

(iii) να κάνει mention δύο (2) φίλους του με τους οποίους θα έπινε τον επόμενό του καφέ στον Φούρνο Βενέτη

 

4.2 Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει άκυρη ή εκ των υστέρων να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο προβάλλει ανταγωνιστικά προϊόντα της Διοργανώτριας ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, κατά την απόλυτη κρίση της.  Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου φυσικού προσώπου, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας. Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα.

 

4.3 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση του συμμετέχοντος.

 

 1. Έγκυρη Συμμετοχή

 

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν αντίκειται στον όρο 4.2 του παρόντος

 

5.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Διοργανώτρια μπορεί, ανεξαρτήτως των λοιπών αξιώσεών της, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο Συμμετέχων έχει ήδη καρπωθεί εκ της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

 

 1. Δώρα – Ανάδειξη Νικητών – Διαδικασία κλήρωσης

 

6.1 Τα Δώρα που θα διατεθούν στους νικητές θα είναι εξήντα (60) θέρμος, τα οποία θα λάβουν συνολικά είκοσι (20) άτομα. Συνεπώς, κάθε νικητής θα λάβει από τρία (3) θέρμος.

 

6.2 Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει κατόπιν τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω αδιάβλητου ηλεκτρονικού μέσου και μέσω πιστοποιημένης εφαρμογής, που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση, παρουσία των εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Σε περίπτωση, που ο αριθμός που κληρώνεται ανήκει σε πρόσωπο, που ήδη έχει αναδειχθεί νικητής στην ίδια κλήρωση, τότε νικητής αναδεικνύεται ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός από εκείνον που προέκυψε από την ηλεκτρονική κλήρωση.

 

6.3 Οι Νικητές θα ανακοινωθούν την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 σε comment στο παραπάνω post του Διαγωνισμού. Το αργότερο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την ανακοίνωση, η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους Νικητές, μέσω μηνύματος στον λογαριασμό κάθε νικητή στο Instagram για να τους γνωστοποιήσει ατομικά την νίκη τους και για να λάβει όλα τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία ταυτοπροσωπίας (μεταξύ αυτών και η ηλικία του Νικητή), τη διεύθυνση του Νικητή ώστε να αποσταλούν με μεταφορική εταιρεία τα δώρα, καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται από τη φορολογική νομοθεσία για τη διάθεση του δώρου. Σε περίπτωση που ο Νικητής δεν επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου έως και τη Δευτέρα 11 Ιουλίου και ώρα 12:00 μεσημβρινή, αποκλείεται από την παραλαβή του Δώρου και η συγκεκριμένη συμμετοχή/νίκη/δώρο δεν αναπληρώνεται από άλλο συμμετάσχοντα στον Διαγωνισμό. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του Νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να εξακριβώσει, με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση της, την ταυτότητα των ως άνω προσώπων που θα παραλάβουν το Δώρο. Ενδεικτικώς, δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική της ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου και την ηλικία του. Η απόδειξη συνδρομής των ως άνω προϋποθέσεων αποτελεί αναβλητική αίρεση για την παράδοση του Δώρου στους νικητές. Κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα προσωπικά του στοιχεία θα αναρτηθούν σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία και συμφωνεί με την εν λόγω διαδικασία διεξαγωγής του Διαγωνισμού και ανάδειξης των νικητών.

 

6.4 Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικείμενα, ακόμη και αν είναι ίσης αξίας, απαγορεύεται, δε, η παραχώρηση ή εκχώρησή τους από το νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο.

 

6.5 Με την αποδοχή του δώρου οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων αυτής και ότι ουδεμία αξίωση μπορούν να εγείρουν για τον τρόπο διεξαγωγής αυτής.

 

6.6 Κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Η δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στον επίσημο λογαριασμό της Διοργανώτριας δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

 

 1. Ευθύνη

 

7.1 Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων (in natura και όχι χρηματική αποζημίωση) που περιγράφονται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 

7.2 Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή εντός των τασσόμενων προθεσμιών.

 

7.3 Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε Συμμετέχοντα, νικητή, συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται τη λειτουργικότητα ή την έλλειψη ελαττωμάτων του Δώρου ούτε εγγυάται κάποια συμφωνημένη ιδιότητα.

 

7.4 Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

 

7.5 Σημειώνεται ότι αυτός ο διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται και δεν διενεργείται από το Instagram ούτε και σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτό.

 

 1. Τεχνικά Μέσα

 

8.1 Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή («server») και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε οικονομική ή άλλη επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των ως άνω αιτιών.

 

8.2 Οι συμμετέχοντες ρητά συνομολογούν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram, καθώς και τους γενικούς όρους χρήσης και τις πολιτικές του και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας.

 

8.3 Περαιτέρω η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στoν λογαριασμό  της Διοργανώτριας με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους, καθώς και τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).

 

8.4 Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντι-ιικού λογισμικού (antivirus software) τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για τη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

 

 1. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

 

9.1 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, επωνυμίες, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα ή σε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα της Διοργανώτριας ή άλλης εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση («download») ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

 

9.2 Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή τους.

 

9.3 Ο κάθε συμμετέχων παρέχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του σχολίου του (περιλαμβάνοντας τυχόν πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εικόνας κλπ.) στη Διοργανώτρια ατελώς στο διηνεκές, η οποία έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, να το προβάλει και να το εκμεταλλεύεται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε οποιοδήποτε μέσο και στο ίντερνετ. Οι συμμετέχοντες βεβαιώνουν ότι τους ανήκουν τα πλήρη δικαιώματα του σχολίου που αναρτούν στη σελίδα τα οποία με τη συμμετοχή τους εκχωρούν αυτομάτως στη Διοργανώτρια και συναινούν στη χρήση τους από αυτή, την εκμετάλλευση και την παρουσίασή τους στο κοινό, με κάθε τρόπο για τις ανάγκες της παρούσας ενέργειας και προβολής της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια που αναρτά ο κάθε χρήστης. Ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι με τυχόν σχόλια που μπορεί να αναρτήσει δεν θα θίξει οποιοδήποτε δικαίωμα είτε της Διοργανώτριας είτε τρίτου.

 

9.4 Κατά την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, τυχόν σχόλια ή αναρτήσεις δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από την Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

 

10.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR) και τις διατάξεις του Ν. 4624/2019, αποκλειστικά για (α) τους σκοπούς του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση / δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων) και την απόδοση των Δώρων (βάσει του άρθρου 6 παρ. 1.β του GDPR), (β) την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς (βάσει του άρθρου 6 παρ. 1.στ του GDPR), (γ) την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας (βάσει του άρθρου 6 παρ. 1.γ του GDPR) και (δ) την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της, όπως η νόμιμη παραγραφή αξιώσεων σχετιζόμενων με το Διαγωνισμό (βάσει του άρθρου 6 παρ. 1.στ του GDPR), σύμφωνα πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 

10.2 Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:

Α) Για τους συμμετέχοντες: το Instagram ID, στοιχεία λογαριασμού Instagram, ονοματεπώνυμο του Συμμετέχοντος και των δύο (2) φίλων του, περιεχόμενο σχολίου για τους σκοπούς της συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, αντίγραφο ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ηλικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση κατοικίας, για την παραλαβή των δώρων από κάθε νικητή

 

10.3 Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, τα στοιχεία επικοινωνίας του νικητή θα τηρούνται έως ότου εξακριβωθεί η νόμιμη ηλικία του, του παραδοθεί το δώρο και εκλείψουν και οι υποχρεώσεις της Διοργανώτριας απορρέουσες από τη φορολογική κτλ. νομοθεσία και τη νόμιμη παραγραφή αξιώσεων τρίτων σχετιζόμενων με το Διαγωνισμό.

 

10.4 Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα γνωστοποιούνται μόνο όπου είναι αναγκαίο για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας (π.χ.  φορολογικές και διοικητικές αρχές).

 

10.5 Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνεται στο εξής επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ., μέσω e-mail, στο info@venetis.com.gr. Τυχόν απόσυρση της συμμετοχής δεν θα επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων μέχρι το χρόνο γνωστοποίησης της απόσυρσης στη Διοργανώτρια. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr. Αναλυτικοί όροι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προβλέπονται στον ιστότοπο της Διοργανώτριας (http://www.fournosveneti.gr).

 

 1. Λοιποί Όροι

 

11.1 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.

 

11.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό στο Instagram ή στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων και θα ισχύει από την ανάρτησή τους.

 

11.3 Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

11.4 Αν κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται η εγκυρότητα και η ισχύς των λοιπών όρων.

 

11.5 Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ’ επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

 

11.6 Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

 

11.7 Οι παρόντες Όροι και ο Διαγωνισμός διέπονται από το Ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών όρων, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Αθηνών και/ή του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναλόγως του ποσού και της φύσης της διαφοράς. Σε περίπτωση λειτουργίας περισσότερων Πρωτοδικείων εντός του Ν. Αττικής, αρμόδιο ορίζεται εκείνο που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *