Όροι Διαγωνισμού “Cool Back to School”

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Cool Back to School

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.», που εδρεύει στη Λυκόβρυση Αττικής, οδός Αγ. Παρασκευής αρ. 9, Τ.Κ: 14123, με Α.Φ.Μ.: 094471750, Γ.Ε.ΜΗ. 085665302000, (εφεξής χάριν συντομίας ΒΕΝΕΤΗΣ), διεξάγει κλήρωση – προωθητική ενέργεια, με αντικείμενο τη δωρεάν διάθεση:

  • 1 ηλεκτρικού scooter Ducati Scrambler στον πρώτο επιτυχόντα και
  • 10 δωροεπιταγές αξίας 20€ η καθεμία στους 10 επόμενους επιτυχόντες

 

κατόπιν της διαδικασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Η παρούσα ενέργεια διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκειά του (ως ορίζεται κατωτέρω) στον ιστότοποτης www.fournosveneti.gr

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, που έχουν σύμφωνα με το Νόμο, δικαίωμα να διατηρούν και να χειρίζονται λογαριασμό στο Instagram, οι οποίοι είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

Από το δικαίωμα συμμετοχής αποκλείονται όλοι οι εργαζόμενοι της BENEΤΗΣ ABEEΤ, οι σύζυγοι αυτών, καθώς και όσοι έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τα ανωτέρω πρόσωπα και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Αντικείμενο – δώρo της παρούσας κλήρωσης – προωθητικής ενέργειας είναι:

 

  • 1 ηλεκτρικό scooter Ducati Scrambler στον πρώτο επιτυχόντα και
  • 10 δωροεπιταγές αξίας 20€ η καθεμία στους 10 επόμενους επιτυχόντες

 

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, αυστηρά προσωπικά, δεν δύναται να μεταβιβασθούν και/ή να εξαργυρωθούν σε χρήμα, ούτε να ανταλλαγεί με άλλα δώρα, ακόμη και αν είναι ίσης ή μικρότερης αξίας, απαγορεύεται δε η παραχώρηση ή εκχώρησή τους από τον/τούς νικητή/ές σε οποιονδήποτε τρίτο.

Το scooter θα σταλεί, χωρίς κόστος μεταφορικών, σε υποδεικνυόμενη από έκαστο τυχερό ταχυδρομική διεύθυνση εντός Ελλάδας.

Οι δωροεπιταγές αφορούν αποκλειστικά σε είδη, που πωλούνται στα καταστήματα Φούρνος ΒΕΝΕΤΗ και πιθανή μεταγενέστερη μεταβολή στη λιανική τιμή τους δε μεταβάλλει το ποσό της δωροεπιταγής ούτε γεννά οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα.

 

Β. Χρόνος & Διαδικασία Υποβολής Συμμετοχής

Η διάρκεια του χρόνου υποβολής συμμετοχών ορίζεται από τις 8-9-2021 ως και τις 30-9-2021.

Οι συμμετοχές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του λογισμικού της ιστοσελίδας που είναι αναρτημένη στη διεύθυνση https://www.instagram.com/fournosveneti/ (Instagram) όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

 

Η διαδικασία συμμετοχής έχει ως εξής:

  1. Follow @fournosveneti
  2. Tag 2 άτομα σε σχόλιο
  3. Like στη φωτογραφία του διαγωνισμού.

Επιτρέπεται μία συμμετοχή ανά υποψήφιο /ή και ανά προφίλ, που αντιστοιχεί σε ένα “λαχνό” κλήρωσης. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές είναι οι ληφθείσες στο γνήσιο λογαριασμό της ΒΕΝΕΤΗΣ στο Instagram (@fournosveneti).

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 04/10/2021 σε 24ώρο story και θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος inbox στον Instagram λογαριασμό του.

Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της ΒΕΝΕΤΗΣ, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματά της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει ακολουθήσει  επακριβώς τα βήματα της διαδικασίας συμμετοχής, όπως ορίζονται παραπάνω εντός του διαστήματος από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της. Κανένας άλλος τρόπος υποβολής συμμετοχής δε γίνεται δεκτός και κάθε συμμετοχή που θα υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό (π.χ. δια επιστολής ή άλλως πώς) θα λογίζεται ως μη υποβληθείσα.

Η καταγραφή των δηλώσεων συμμετοχής θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.commentpicker.com, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κλήρωση.

H ΒΕΝΕΤΗΣ έχει το δικαίωμα προ της εκτέλεσης της κλήρωσης να διαγράφει – αποκλείει συμμετοχές που είναι προδήλως ελαττωματικές ή δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτά πρόσωπα ή καθίσταται σε κάθε περίπτωση αντικειμενικά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής η ταυτοποίηση του συμμετέχοντα σε περίπτωση που είναι νικητής.

Προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Instagram και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο. Ο κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη της αληθούς και ορθής διαχείρισης του προφίλ του στο Instagram, που θα του επιτρέψει να είναι ο νικητής, να ταυτοποιηθεί και να παραλάβει το δώρο.

Ο κάθε συμμετέχων δηλώνει δια της συμμετοχής του ότι η ΒΕΝΕΤΗΣ μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του με προσωπικό μήνυμα και σε 24ώρο story στο Instagram.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής διέπουν τη διαδικασία συμμετοχής στην κλήρωση ως σύνολο και ο εκάστοτε συμμετέχων δια της συμμετοχής αποδέχεται πλήρως, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα το πλήρες περιεχόμενό τους.

Η μη αποδοχή τους ή ακόμα και η εν μέρει αποδοχή τους συνεπάγεται την αδυναμία συμμετοχής στη διαδικασία και αυτοδίκαιη ακύρωση της συμμετοχής τους. Η συμφωνία τεκμαίρεται μόνον από την ενεργοποίηση της επιλογής αποδοχής ή/και συμμετοχής στο διαγωνισμό με ηλεκτρονική αποτύπωση, χωρίς καμία άλλη περαιτέρω διατύπωση.

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να συμμετάσχει στην κλήρωση μόνο μία φορά. Κάθε διπλο εγγραφή με σειρά χρονική (επόμενη εγγραφή) θα απαλείφεται αυτόματα από το λογισμικό της διαδικασίας της κλήρωσης.

 

Γ. Μηδενικό Κόστος Συμμετοχής και Τεχνικά Μέσα

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση η BENETHΣ ABEEΤ δε ζητά οιοδήποτε αντίτιμο, αντάλλαγμα, ή οποιαδήποτε αντιπαροχή σε αντιστάθμισμα αυτής (συμμετοχής). Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ο συμμετέχων ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι της ΒΕΝΕΤΗΣ πλην της αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες όρους.

Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει το κόστος χρήσης του μέσου σύνδεσης στο διαδίκτυο, αφού δεν είναι εφικτή η εκτός διαδικτύου δήλωση συμμετοχής στην κλήρωση. Η ΒΕΝΕΤΗΣ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι ανωτέρω εταιρίες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της εταιρείας. Περαιτέρω, η ΒΕΝΕΤΗΣ δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής), καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram της ΒΕΝΕΤΗΣ, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησής τους. Σε κάθε περίπτωση η ΒΕΝΕΤΗΣ δε σχετίζεται ως προς το αντικείμενό της με την αγορά παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.

Ο συμμετέχων και ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας του λειτουργικού συστήματος της συσκευής του από ιούς, κακόβουλο κώδικα ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές. Στην ιστοσελίδα ενδέχεται να παρατίθενται υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους ιστοχώρους αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των χρηστών – συμμετεχόντων. Η παράθεση ενός υπερσυνδέσμου από μόνη της δε συνεπάγεται ότι η ΒΕΝΕΤΗΣ γνωρίζει ή εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστοχώρων, στους οποίους παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι. Η ΒΕΝΕΤΗΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με οποιασδήποτε μορφής βλάβη προκληθεί σε χρήστη της ιστοσελίδας, άμεσα ή εμμέσως, συνδεόμενης με τη χρήση της και την ανάκτηση του περιεχομένου της.

Μη αποκλειόμενων των νόμιμων χρήσεων της ιστοσελίδας ανάρτησης του περιεχομένου του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται η αποθήκευση προσωρινή ή μόνιμη σε μέσο αποθήκευσης, η εκτύπωση ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο από το σύνολο ή μέρος ή από την αποτύπωση – διάρθρωση (layout) της ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής για σκοπούς ξένους με αυτούς που συνάδουν με τη νόμιμη χρήση της.

 

Δ. Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Διεξαγωγής της κλήρωσης – Παραλαβή του Δώρου, Όρια Χρήσης

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021, στα γραφεία της ΒΕΝΕΤΗΣ στη Λυκόβρυση Αττικής. Η κλήρωση διενεργείται χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα από λογισμικό [www.commentpicker.com]  την ως άνω ημέρα.

Κάθε υποψήφιος, αν συμμετέχει με περισσότερους από έναν λαχνούς, αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας αν επιλεγεί (δεν προβλέπεται η δυνατότητα προφίλ να κερδίσει περισσότερα από ένα δώρα).

Σε περίπτωση που τα στοιχεία του νικητή είναι προδήλως εσφαλμένα ή μη αληθή, η ΒΕΝΕΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τη διαδικασία της κλήρωσης εξαιρώντας τον νικητή από τη δεύτερη κλήρωση ή να ορίσει νέα ημερομηνία και ώρα στον ίδιο τόπο για την επανάληψη της διαδικασίας.

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης δεν αμφισβητείται ούτε προσβάλλεται. Σε κάθε περίπτωση ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού διενέργειας της κλήρωσης διέπεται από τους σχετικούς όρους χρήσης του παρόχου – δημιουργού του, που είναι αναρτημένοι στη διεύθυνση www.commentpicker.com σε περίπτωση που ήθελε τεθεί προς εξέταση το αδιάβλητο, αξιόπιστο και η σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης δομή – δημιουργία και λειτουργία του λογισμικού της κλήρωσης.

Ο κάθε νικητής οφείλει να αποδεχθεί το δώρο του κατά την ως άνω διαδικασία το αργότερο εντός 2 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης-μηνύματος και να παραλάβει το δώρο του εντός 1 μηνός από την ταυτοποίησή του. Η ΒΕΝΕΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή παραλαβή του δώρου από τον νικητή εντός των τασσομένων προθεσμιών. Ακόμη, η ΒΕΝΕΤΗΣ δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, με το οποίο μπορεί να πιστοποιηθεί η ταυτότητα και η ηλικία του τυχερού νικητή κατά την διαδικασία αποστολής του δώρου του.

Αν ο νικητής δεν παραλάβει το δώρο του κατά τα ανωτέρω εντός της ως άνω προθεσμίας, αυτή ακυρώνεται χωρίς άλλο δικαίωμα αναπλήρωσης ή αντικατάστασης και χωρίς αυτό να οδηγεί σε επανάληψη οποιασδήποτε διαδικασίας κλήρωσης.

Η ΒΕΝΕΤΗΣ έχει δικαίωμα να ζητήσει από το νικητή του scooter και ο νικητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί, να συμμετάσχει σε διαφημιστική προωθητική ενέργεια υπό την ιδιότητα του νικητή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φωτογράφιση, ανάρτηση στο διαδίκτυο των φωτογραφιών κ.ά.). Για την περίπτωση αυτή της αποδοχής του να συμμετάσχει σχετικά σε τέτοια ενέργεια, άνευ ανταλλάγματος ή άλλως πώς, πέραν της παραλαβής του δώρου, ο νικητής θα χρειαστεί να χορηγήσει τη ρητή συναίνεσή του για το δικαίωμα χρήσης της εικόνας του στη ΒΕΝΕΤΗΣ, ώστε η τελευταία απεριόριστα να χρησιμοποιεί το φωτογραφικό αυτό υλικό που θα της μεταβιβαστεί από τον φωτογράφο ως προς τα πνευματικά δικαιώματα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και απεριόριστα σε διαφημιστικές εκστρατείες της σε όλα τα μέσα πληροφόρησης, για 12 μήνες το μέγιστο από την παραλαβή του δώρου από το συμμετέχοντα νικητή.

Η ευθύνη της  ΒΕΝΕΤΗΣ περιορίζεται στη διάθεση του ανωτέρω αναφερόμενου δώρου. Η ΒΕΝΕΤΗΣ δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά, δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, η  ΒΕΝΕΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται τη λειτουργικότητα ή την έλλειψη ελαττωμάτων του δώρου ούτε εγγυάται κάποια συμφωνημένη ιδιότητα. Μετά την λήξη του διαγωνισμού και της παράδοσης του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΒΕΝΕΤΗΣ παύει να υφίσταται.

 

Ε. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ΒΕΝΕΤΗΣ στο πλαίσιο διενέργειας της συγκεκριμένης διαδικασίας κλήρωσης – διαγωνισμού για τη διαφήμιση των προϊόντων που εμπορεύεται, καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού της Ε.Ε. 2016/679 [Γ.Κ.Π.Δ.].

Τα δεδομένα που καταχωρούνται από τους συμμετέχοντες αποκτώνται από την ΒΕΝΕΤΗΣ νόμιμα και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679 [Γ.Κ.Π.Δ.]

Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιγράφονται κατωτέρω, τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΒΕΝΕΤΗΣ σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γ.Κ.Π.Δ., αποκλειστικά για τους σκοπούς της Κλήρωσης (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων), την απόδοση του δώρου, την προβολή και προώθηση του διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της ΒΕΝΕΤΗΣ και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η ΒΕΝΕΤΗΣ είναι: Α) Για τους συμμετέχοντες: το Instagram ID, στοιχεία δημόσιου προφίλ Instagram. Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση δεν είναι επιθυμητή η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τους παραπάνω σκοπούς, υπάρχει η δυνατότητα μη συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Από το ανωτέρω πλαίσιο διέπεται ο σκοπός και το όριο χρήσης των δεδομένων αυτών από την ΒΕΝΕΤΗΣ. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στον διαγωνισμό, ειδικότερα για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και την παράδοση του δώρου σε αυτούς και δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών και την παράδοση του δώρου. Τα δεδομένα τηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την ανάδειξη των νικητών. Τα στοιχεία των νικητών θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται με βάση τις φορολογικές διατάξεις και με σκοπό την τελική απόδοση του δώρου.

Τα υποκείμενα – συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να εναντιωθούν στην επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων και να ασκήσουν το σχετικό εκ του νόμου δικαίωμά τους, αίροντας τη συναίνεση αυτή.

Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση  Αγ. Παρασκευής 9 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση info@venetis.com.gr.

Εφόσον το υποκείμενο ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, η ΒΕΝΕΤΗΣ θα απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από τη με δόκιμο τρόπο λήψη του, αφού ενημερώσει το υποκείμενο είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε για τους νόμιμους λόγους που την εμποδίζουν.

Επίσης, το υποκείμενο διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (complaints@dpa.gr).

Σε κάθε περίπτωση ως δόκιμος τρόπος επικοινωνίας για κάθε διαδικαστικό στάδιο της κλήρωσης είναι η αποστολή inbox στον φάκελο εισερχομένων του Instagram.

O συμμετέχων αποδέχεται και γνωρίζει ότι η ιστοσελίδα, στην οποία είναι αναρτημένο το περιβάλλον υποβολής συμμετοχής στην κλήρωση, για την πλήρη λειτουργικότητα του σχετικού λογισμικού και ελλείψει άλλου μέσου ηπιότερου ή διαφορετικής τεχνολογίας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη “cache” που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης – φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου “cookies”, τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση – φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας ή στη λειτουργία του λογισμικού και αλληλεπιδρούν με το λειτουργικό σύστημα του μέσου (συσκευής) πρόσβασης στο διαδίκτυο του συμμετέχοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση “cookies” από την Εταιρεία μας παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Cookies που είναι αναρτημένη στο: https://fournosveneti.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-cookies//

Ο συμμετέχων αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής  που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στην ιστοσελίδα της κλήρωσης.

Ο συμμετέχων γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης – περιήγησης (browser) ή της εφαρμογής Instagram που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα – επίπεδο προστασίας.

Ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται ότι μέσο ταυτοποίησής του είναι και η διεύθυνση IP που αποδίδεται στη συσκευή του από τον πάροχο συνδεσιμότητας με το διαδίκτυο. Το λογισμικό υποβολής στοιχείων συμμετεχόντων αποθηκεύει για την εξυπηρέτηση του σκοπού λειτουργίας του και το δεδομένο αυτό (IP address) με την υποβολή της κάθε δήλωσης συμμετοχής.

Ο συμμετέχων ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώνει ως στοιχεία συμμετοχής μόνο τα δικά του στοιχεία, επί των οποίων έχει την εξουσία διάθεσης και όχι τρίτων προσώπων χωρίς αυτά να έχουν συναινέσει ή χορηγήσει συγκατάθεση προς τούτο και η ΒΕΝΕΤΗΣ ενδέχεται να υποχρεωθεί σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων να αποκαλύψει στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητας της συσκευής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, IP Διεύθυνση), μέσω της οποίας υποβλήθηκε δήλωση δεδομένων χωρίς τη συναίνεση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της ΒΕΝΕΤΗΣ που είναι αναρτημένη στο: https://fournosveneti.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%bf%cf%85/

 

ΣΤ. Τελικές Διατάξεις

Η ιστοσελίδα της Multigyn και η σελίδα της δήλωσης συμμετοχής στην κλήρωση, στην οποία είναι αναρτημένη η παρουσίαση της κλήρωσης, καθώς και το περιεχόμενό της διατίθενται «ως έχουν» και η ΒΕΝΕΤΗΣ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη ούτε εγγυάται συνολικά: α) την ακρίβεια, ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της καθολικά, β) το περιεχόμενο, το οποίο τυχόν προέρχεται από τρίτους και εισάγεται αυτόματα σε αυτήν ή παραπέμπει σε άλλους ιστοχώρους (υπερσύνδεσμοι), γ) ότι η ιστοσελίδα διατίθεται μέσω εξυπηρετητή, απαλλαγμένο από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές.

Σε κάθε περίπτωση η ΒΕΝΕΤΗΣ είναι η αποκλειστική δικαιούχος ή κάτοχος άδειας/ εξουσιοδότησης χρήσης κάθε εμπορικού σήματος, εικόνας, κειμένου, αποτύπωσης και εν γένει κάθε δικαιώματος βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά στο όλο περιεχόμενο της ιστοσελίδας της κλήρωσης. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου αυτού εκτός του παρόντος πλαισίου από τρίτους πλην την ΒΕΝΕΤΗΣ δεν είναι επιτρεπτή χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια της τελευταίας.

Η  ΒΕΝΕΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς τους παρόντες όρους, χωρίς τήρηση προδικασίας ή άλλως πώς, με άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Κατά την παρούσα διάταξη η ΒΕΝΕΤΗΣ δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει, παρατείνει, ακυρώνει, επανεκκινεί τη διαδικασία της κλήρωσης, να αντικαθιστά το δώρο με άλλα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας κ.ο.κ.

Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από την κλήρωση και την ερμηνεία – εφαρμογή των παρόντων, τα μέρη θα επιδιώξουν το φιλικό διακανονισμό της και θα εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα επίλυσής της με εναλλακτικές μεθόδους, συμφωνώντας ήδη δια των παρόντων όρων, την επιδίωξη προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010, όπως τροποποιημένος θα ισχύει κατά το χρόνο προσφυγής στη διαδικασία. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα, εφαρμοστέο δίκαιο σε κάθε περίπτωση είναι αποκλειστικά το Ελληνικό και αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.