Διασφάλιση ποιότητας

Η ΒΕΝΕΤΗ, με πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας, την ικανοποίηση και την ασφάλεια των πελατών, έχει καθιερώσει σε όλο το πλέγμα των διαδικασιών της, ένα Σύστημα Διαχείρισης ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ (Σ.Δ.Α.Τ & Π.) σύμφωνο με τις αυστηρές προδιαγραφές και απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ELOT ΕΝ ISO 22000: 2018 πιστοποιημένο από τον RTA-HELLAS LTD CERTIFIACTION BODY . Μέσο των διαρκών αξιολογήσεων διασφαλίζεται η σταθερά υψηλής ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών μας .

Στόχος μας είναι η τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής πρακτικής κατά την προμήθεια, παρασκευή, αποθήκευση και διάθεση των προϊόντων της.

Τα προϊόντα ΒΕΝΕΤΗ, πριν φτάσουν στο ράφι, περνούν από καθημερινούς συνεχείς ελέγχους και εξετάζονται μεθοδικά έτσι ώστε να τηρούνται οι αυστηρές προδιαγραφές της εταιρίας.

Παράλληλα, οι προμηθευτές της ΒΕΝΕΤΗ, πριν επιλεχθούν, αξιολογούνται αυστηρά και υπόκεινται σε μία σειρά ελέγχων.

Στα καταστήματα ΒΕΝΕΤΗ διενεργούνται καθημερινοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια, από την παραλαβή μέχρι τη διάθεση. Τηρούνται όλα τα απαραίτητα αρχεία (καθημερινού ελέγχου θερμοκρασιών, καθαριότητας κ.τ.λ.) από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (το οποίο είναι εκπαιδευμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος HACCP της ΒΕΝΕΤΗ, καθώς και με τις Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΦΕΤ), διασφαλίζοντας έτσι υψηλά επίπεδα ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται εσωτερικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις των καταστημάτων ΒΕΝΕΤΗ με καθορισμένη συχνότητα (τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα ανά κατάστημα) από έμπειρο εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ ειδικά εκπαιδευμένοι επιστήμονες διενεργούν ελέγχους στην ασφάλειας τροφίμων, τόσο για την επιβεβαίωση της εφαρμογής του συστήματος HACCP της ΒΕΝΕΤΗ, όσο και για την αποτελεσματικότητα του συστήματος.